ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
બિંદુ

બ્ + ઈ + ન્ + દ્ + ઉ
બ્ + ઈ + ન્ + દ્ + ઉ્
બ્ + ઈ + ન્ + દ્ + ઊ
બ્ + ઉ + ન્ + દ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP