ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા સુરત જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

છોટાઉદેપુર, ડાંગ, વલસાડ, તાપી
નવસારી,ડાંગ, નર્મદા, ભરૂચ
વલસાડ, ડાંગ, તાપી, છોટાઉદેપુર
તાપી, ભરૂચ, નવસારી, નર્મદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP