પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
હિરલનો લગ્નથી ઉતાવળ નથી.

ને
ના
ની
ને, ની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ગરોળીએ ડરનારે રીંછથી ડરાવ્યા !

થી
ને
થી, ને
નું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
કાળુની ધોતિયામાં પેલી પોટલી ઉપરને નજર ઊંચકી.

આપેલ તમામ
થી
ની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
એની પહેલાંથી સાલનું છત્રી લાવેલો.

ની
ની, એ
વડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
નાનપણનું રેલગાડીએ બેસીને બાપા સાથે અમદાવાદ જતો.

નો
માં
ની
ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
હવે હું / જાવું છું, / અને આ / તમને સોંપ્યા.

જાવું છું,
અને આ
તમને સોંપ્યા.
હવે હું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP