આમુખ (Preamble)

આમુખ એટલે પ્રસ્તાવના અને દરેક પુસ્તકની શરૂઆતમાં જે તેના રચયિતા હોય તેઓએ પુસ્તક માં કઈ કઈ બાબતો નો સમાવેશ કર્યો છે તે તેની પ્રસ્તાવના પરથી માલુમ થાય છે...

CONTINUE READING

LOGIN HERE