ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
શ્રવણ

સ્ + ર + અ + વ્ + અ + ણ
શ્ + ર્ + અ + વ્ + અ + ણ્
શ્ + ર્ + આ + વ્ + અ + ણ્
ષ્ + ર + અ + વ્ + અ + ણ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવતનો અર્થ આપો.- હૈવું તેવું હોઠે.

હૈયું ખાલી કરવું
હોઠ સાજા તો ઉત્તર જાજા
વિચાર તેવી વાણી
હૈયામાં ભરી રાખવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP