ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ક્રમબદ્ધ

ક્ + ર્ + અ + મ્ + આ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ
ક્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + ધ્ + અ્
ક્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ
ક્ + ર્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
જેની પત્ની વિદેશ ગઈ છે તેવો પુરુષ

પત્નીવિહોણો
પ્રોષિતપતિ
પ્રોષિતભર્તુકા
પ્રોષિતપત્નીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘ચંપક શાળામાં રહ્યો.’ - વાક્યને ભાવેપ્રયોગમાં પરિવર્તિત કરો.

ચંપકથી શાળામાં રડાતું હતું.
ચંપક શાળામાં રહે છે.
ચંપકથી શાળામાં રડાઈ ગયું.
ચંપકથી રડાઈ ગયું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP