ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
શિલ્પ

શ્ + ઈ + લ્ + અ + પ્ + અ
શ્ + ઈ + લ્ + પ્ + અ
શ્ + ઉ + લ્ + પ્ + અ
શ્ + અ + લ્ + પ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'શરસંધાન કરવું' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

લક્ષ્ય ન મળવું
ધ્યેય સિધ્ધ ન થવું
લક્ષ્ય સાધવું
લક્ષ્ય આપવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ખીલો થઇ જવું' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.

અંદર જતા રહેવું
ઊભા રહી જવું
ભીંતમાં ખીલો જડી દેવો
જડ થઈ જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તું આવવાની હતી એટલે હું આવ્યો. · વાક્યમાં કયા પ્રકારનું સંયોજક છે.

પરિણામવાચક
સંયોજક નથી
શરતવાચક
વિકલ્પવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP