ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ત્રિશૂળ

ત્ + ઈ + ર્ + શ્ + ઊ + ળ્ + અ
ત્ + ર્ + ઈ + શ્ + ઉ + ળ્ + અ
ત્ + ર્ + ઈ + શ્ + ઊ + ળ્ + અ
ત્ + ઈ + ર્ + ઈ + શ્ + ઊ + ળ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કઈ કહેવત નથી ?

વાડ ચીભડા ગળે
ઉતાવળે આંબા ન પાકે
અધુરો ઘડો છલકાય
જીવ હેઠો બેઠો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP