ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'વેચેલો માલ પાછો લેવામાં આવશે નહીં' - કૃદંત ઓળખાવો.

હેત્વર્થ કૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
ભવિષ્ય કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP