કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
મને પાછા વળી જોવાનું મન ન થયું.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
દુઃખમાં ફસાયેલ લોકો ઇશ્વર પાસે આવે છે.

ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
કનુભાઈ બપોરે જમતા નથી.

વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
વધારે રખડનાર સફળ થતો નથી.

ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
મારું રાજસ્થાન આવવું-જવું ચાલતું રહ્યું.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP