ગુણોત્તર અને પ્રમાણ (Ratio and Proportion)
A, B અને C ની વચ્ચે રૂ.1380 વહેંચવામાં આવે છે. જો A, B અને C ને જેટલી રકમ મળી તેના કરતાં અનુક્રમે રૂ.5, રૂ.10 અને રૂ.15 ઓછા મળ્યા હોત તો તેમને મળેલ રકમ 2 : 3 : 4 ના ગુણોત્તરમાં હોય, A ને કેટલી રકમ મળી હશે ?

રૂ.285
રૂ. 305
રૂ. 315
રૂ. 325

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP