પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
મનુષ્યથી સર્વે ઈન્દ્રિયોનું જીભ એ સ્થાન વિશિષ્ટ છે.

માં
આપેલ તમામ
નું
ની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP