પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
ગવન / પહેરેલી સ્ત્રી / ગાડીઓમાંથી / ઉતરી

પહેરેલી સ્ત્રી
ગાડીઓમાંથી
ગવન
ઉતરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
બંનેનો મેળાપ / સમયે તેઓ / પિતા-પુત્ર છે / એવું જાણતા નથી.

એવું જાણતા નથી.
બંનેનો મેળાપ
સમયે તેઓ
પિતા-પુત્ર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
એણે / સિક્કાઓને / પેટીમાં / મૂકી દીધા.

એણે
મૂકી દીધાં.
સિક્કાઓને
પેટીમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
આર્યાવર્તનો મહેલ / ચણાવી જાય / તો તેમની ઝૂંપડી / ચગડાઈ જાય.

તો તેમની ઝૂંપડી
ચણાવી જાય
આર્યાવર્તનો મહેલ
ચગડાઈ જાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
આજે દરેક / ક્ષેત્રોમાં / વિજ્ઞાનનું / મહત્વ છે.

ક્ષેત્રોમાં
મહત્વ છે.
આજે દરેક
વિજ્ઞાનનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP