ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
બુલંદ

બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્ + અ
બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્
બ્ + ઉ + લ્ + અ + દ્ + અ
બ્ + ઉ + લ્ + અં + દ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા વાક્યમાં નિપાત છે ?

વાંચ્યું પણ આવડ્યું નહીં
વાંચ્યું તેથી આવડ્યું
કેળવણી તો દુર્ગુણને દૂર કરનારી છે
વાંચશો તો પાસ થશો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP