એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ડિબેન્ચર પરત નિધિના રોકાણોનું વ્યાજ મળે ત્યારે ___ ખાતે ઉધાર અને ___ ખાતે જમા થાય.

ડિબેન્ચર, ડિબેન્ચર પરત નિધિ
ડિબેન્ચર પરત નિધિ, ડિબેન્ચર
રોકડ/બેંક, ડિબેન્ચર પરત નિધિ
ડિબેન્ચર પરત નિધિ, રોકડ/બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
એક વેપારીને 20% વળતર આપવા છતાં 20% નફો થાય છે, તો છાપેલી કિંમત એ પડતર કિંમત કરતા કેટલા ટકા વધારે હશે ?

37.5
40
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
50

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP