નળ અને ટાંકી (Cistern)
બે પાઈપ 'A' અને ‘B' એક ટાંકી અનુક્રમે 40 અને 60 મિનિટમાં ભરી શકે છે. જો બંને પાઈપનો એક સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે ટાંકી ભરવા માટે કેટલો સમય લાગશે ?

20 મિનિટ
24 મિનિટ
36 મિનિટ
32 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક નળથી ટાંકી ભરાતાં 6 કલાક લાગે છે. અડધી ટાંકી ભરાયા બાદ તેવાજ વધારાના ત્રણ નળ ખોલવામાં આવે છે. તો પૂરી ટાંકી ભરાતાં કેટલો સમય લાગશે ?

2 કલાક 30 મિનિટ
3 કલાક 45 મિનિટ
3 કલાક 30 મિનિટ
2 કલાક 45 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક પાણીની ટાંકીને પૂરી ભરાતાં 6 કલાક લાગે છે. પણ જો ટાંકીમાં લીકેજ હોય, તો તેને ભરાતાં એક કલાક વધુ લાગે છે. તો પાણીની ટાંકી જો પૂરી ભરાયેલી હોય, તો લીકેજના કારણે કેટલા સમયમાં ખાલી થશે ?

6 કલાક
7 કલાક
36 કલાક
42 કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકીને બે પાઈપ A અને B વડે ભરતાં અનુક્રમે 37½ મિનિટ અને 45 મિનિટ લાગે છે, જો બંને પાઈપ A અને B એક સાથે ખોલવામાં આવે અને ટાંકીને અડધા કલાકમાં ભરવી હોય તો, પાઈપ B ને કેટલા સમય પછી બંધ કરવી પડે ?

15 મિનિટ
10 મિનિટ
5 મિનિટ
9 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકીનો 60% ભાગ 2 મિનિટ લાગે છે. તો ટાંકીનો બાકીનો ભાગ ભરતાં કેટલો સમય લાગે ?

3 મિનિટ
120 સેકન્ડ
80 સેકન્ડ
1 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP