નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકીને બે પાઈપ A અને B વડે ભરતાં અનુક્રમે 37½ મિનિટ અને 45 મિનિટ લાગે છે, જો બંને પાઈપ A અને B એક સાથે ખોલવામાં આવે અને ટાંકીને અડધા કલાકમાં ભરવી હોય તો, પાઈપ B ને કેટલા સમય પછી બંધ કરવી પડે ?

5 મિનિટ
15 મિનિટ
9 મિનિટ
10 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
પાઈપ A અને પાઈપ B ને એક ટાંકી ભરતાં અનુક્રમે 20 મિનિટ અને 30 મિનિટ લાગે છે. જો બંને પાઈપ સાથે વાપરવામાં આવે તો ટાંકી ભરતા કેટલો સમય લાગે ?

12 મિનિટ
50 મિનિટ
15 મિનિટ
25 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકીનો 60% ભાગ 2 મિનિટ લાગે છે. તો ટાંકીનો બાકીનો ભાગ ભરતાં કેટલો સમય લાગે ?

120 સેકન્ડ
1 મિનિટ
3 મિનિટ
80 સેકન્ડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક નળ વડે એક ટાંકી 40 મિનિટમાં ભરી શકાય બીજા નળ વડે આ ટાંકી 120 મિનિટમાં ખાલી થાય છે. જો બન્ને નળ એક સાથે ખુલ્લા કરવામાં આવે તો ટાંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે છે ?

1 કલાક 20 મિનિટ
1 કલાક 40 મિનિટ
1 કલાક
1.5 કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક નળથી ટાંકી ભરાતાં 6 કલાક લાગે છે. અડધી ટાંકી ભરાયા બાદ તેવાજ વધારાના ત્રણ નળ ખોલવામાં આવે છે. તો પૂરી ટાંકી ભરાતાં કેટલો સમય લાગશે ?

2 કલાક 45 મિનિટ
3 કલાક 30 મિનિટ
3 કલાક 45 મિનિટ
2 કલાક 30 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક પાણીની ટાંકીને પૂરી ભરાતાં 9 કલાક લાગે છે. પણ જો ટાંકીમાં લીકેજ હોય, તો તેને ભરાતાં એક કલાક વધુ લાગે છે. તો પાણીની ટાંકી જો પૂરી ભરાયેલી હોય, તો લીકેજના કારણે કેટલા સમયમાં ખાલી થશે ?

45 કલાક
1 કલાક
90 કલાક
9 કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP