શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર
લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નેપથ્ય, નેવાણી, નેસ, નેહારી
નેહારી, નેસ, નેવાણી, નેપથ્ય
નેસ, નેહારી, નેપથ્ય, નેવાણી
નેવાણી, નેપથ્ય, નેહારી, નેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ
શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP