શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

હેમપુષ્પ, હોદ્દો, હોમાગ્નિ, હોળી
હોમાગ્નિ, હોળી, હેમપુષ્પ, હોદ્દો
હોદ્દો, હેમપુષ્પ, હોળી, હોમાગ્નિ
હોળી, હોમાગ્નિ, હોદ્દો, હેમપુષ્પ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નીલમ, નિહાર, નિષ્ઠુર, નિશિવાસર
નિશિવાસર, નિષ્ઠુર, નિહાર, નીલમ
નિહાર, નિષ્ઠુર, નિશિવાસર, નીલમ
નિષ્ઠુર, નિશિવાસર, નીલમ, નિહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કઠોર, કદર્થના, કલરવ, કવચન
કદર્થના, કઠોર, કવચન, કલરવ
કવચન, કલરવ, કઠોર, કદર્થના
કલરવ, કવચન, કદર્થના, કઠોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ
શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP