શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કલરવ, કવચન, કદર્થના, કઠોર
કવચન, કલરવ, કઠોર, કદર્થના
કઠોર, કદર્થના, કલરવ, કવચન
કદર્થના, કઠોર, કવચન, કલરવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

પ્રમુદિત, પ્રખ્યાત, પ્રવેશિકા, પ્રણિપાત
પ્રખ્યાત, પ્રણિપાત, પ્રમુદિત, પ્રવેશિકા
પ્રણિપાત, પ્રવેશિકા, પ્રખ્યાત, પ્રમુદિત
પ્રવેશિકા, પ્રમુદિત, પ્રણિપાત, પ્રખ્યાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

બુલંદ, બુહારી, બુઝુર્ગ, બુડથલ
બુહારી, બુલંદ, બુડથલ, બુઝુર્ગ
બુડથલ, બુઝુર્ગ, બુહારી, બુલંદ
બુઝુર્ગ, બુડથલ, બુલંદ, બુહારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

રાકેશ, રાઘવ, રામાનુજ, રાવળિયો
રાવળિયો, રામાનુજ, રાઘવ, રાકેશ
રામાનુજ, રાવળિયો, રાકેશ, રાઘવ
રાઘવ, રાકેશ, રાવળિયો, રામાનુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ગલૂડિયું, ગવાશન, ગદગદ, ગપસપ
ગદગદ, ગપસપ, ગલૂડિયું, ગવાશન
ગપસપ, ગદગદ, ગવાશન, ગલૂડિયું
ગવાશન, ગલૂડિયું, ગપસપ, ગદગદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP