કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક હાથની આંગળી, નાની શું ને મોટી શું ?

માણસની આંગળીઓ સરખી હોતી નથી.
હાથમાં તાકાત હોય તો જીવન સુધરે.
સહકારથી કામ કરતાં સિદ્ધિ બેવડાય.
એક જ સંબંધના માણસો વચ્ચે ભેદભાવ કેવી રીતે હોય ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
ઘેટી ચરવા ગઈને ઊન મૂકીને આવી

થોડોક ફાયદો મેળવવાં જતાં મોટી હાનિ વેઠવી
સામે ચાલીને આવતો ફાયદો
ઊન ખૂબજ મૂલ્યવાન હોય છે
ઘેટીને બહાર ચરવા ના મોકલાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
એક નર હજાર હુન્નર

માણસ છે તો હજાર કામ મળી રહેશે
માણસને મહેનત ગમતી નથી
એકસમાન વર્તાવ દાખવે
એકલા રહેવા કરતાં કોઈની સોબત સારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બહેડાં ખાવાં ને જાયફળનો કેફ રાખવો.

પરાધીન રહીને આશા રાખવી
ગરીબ હોવા છતાં વૈભવનાં સ્વપ્ન જોવાં
જુદાં જુદાં બહાના બતાવવા
ભૂખ આગળ બધાં દુઃખ ગૌણ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કહેવત (Proverb)
કહેવત નો અર્થ જણાવો.
બાર ભૈયાને તેર ચોકા

સુમેળના અભાવે કામ સિદ્ધ ન થાય
જૂથ નાનું હોય પણ મતભેદ ઘણાં હોય
શકિતશાળી હોય તેને વધુ લાભ મળે
મર્યાદિત સાધનોથી સુંદર કામ થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP