શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

વૈષ્ણવ, વૈદિક, વૈતનિક, વૈચારિક
વૈચારિક, વૈતનિક, વૈદિક, વૈષ્ણવ
વૈતનિક, વૈચારિક, વૈષ્ણવ, વૈદિક
વૈદિક, વૈષ્ણવ, વૈચારિક, વૈતનિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ચિન્માત્ર, ચિલ્વન, ચિતારો, ચિત્રિણી
ચિલ્વન, ચિન્માત્ર, ચિત્રિણી, ચિતારો
ચિત્રિણી, ચિતારો, ચિલ્વન, ચિન્માત્ર
ચિતારો, ચિત્રિણી, ચિન્માત્ર, ચિલ્વન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

સંગાથ, સંતલસ, સંક્ષિપ્ત, સંગેમરમર
સંક્ષિપ્ત, સંગાથ, સંગેમરમર, સંતલસ
સંતલસ, સંગેમરમર, સંગાથ, સંક્ષિપ્ત
સંગેમરમર, સંક્ષિપ્ત, સંતલસ, સંગાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઈક્ષુ, ઈતરેતર, ઈર્શાદ, ઈસમ
ઈતરેતર, ઈક્ષુ, ઈસમ, ઈર્શાદ
ઈર્શાદ, ઈસમ, ઈક્ષુ, ઈતરેતર
ઈસમ, ઈર્શાદ, ઈતરેતર, ઈક્ષુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઉજેહ, ઉખરડો, ઉપજીવી, ઉતરણ
ઉખરડો, ઉજેહ, ઉતરણ, ઉપજીવી
ઉતરણ, ઉપજીવી, ઉખરડો, ઉજેહ
ઉપજીવી, ઉતરણ, ઉજેહ, ઉખરડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP