શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર
લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

યૂરિયા, યુયુત્સા, યૌગિક, યોગવિદ્યા
યુયુત્સા, યૂરિયા, યોગવિદ્યા, યૌગિક
યૌગિક, યોગવિદ્યા, યૂરિયા, યુયુત્સા
યોગવિદ્યા, યૌગિક, યુયુત્સા, યૂરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

બુઝુર્ગ, બુડથલ, બુલંદ, બુહારી
બુડથલ, બુઝુર્ગ, બુહારી, બુલંદ
બુહારી, બુલંદ, બુડથલ, બુઝુર્ગ
બુલંદ, બુહારી, બુઝુર્ગ, બુડથલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કનિષ્ઠ, કમાડ, કચિયારો, કટોદાન
કમાડ, કનિષ્ઠ, કટોદાન, કચિયારો
કટોદાન, કચિયારો, કમાડ, કનિષ્ઠ
કચિયારો, કટોદાન, કનિષ્ઠ, કમાડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ
શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કદર્થના, કઠોર, કવચન, કલરવ
કઠોર, કદર્થના, કલરવ, કવચન
કલરવ, કવચન, કદર્થના, કઠોર
કવચન, કલરવ, કઠોર, કદર્થના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP