શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નેપથ્ય, નેવાણી, નેસ, નેહારી
નેવાણી, નેપથ્ય, નેહારી, નેસ
નેસ, નેહારી, નેપથ્ય, નેવાણી
નેહારી, નેસ, નેવાણી, નેપથ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

રેખિક, રોમિયો, રોહિણી, રોળવું
રોમિયો, રેખિક, રોળવું, રોહિણી
રોળવું, રોહિણી, રોમિયો, રેખિક
રોહિણી, રોળવું, રેખિક, રોમિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઉતરણ, ઉપજીવી, ઉખરડો, ઉજેહ
ઉખરડો, ઉજેહ, ઉતરણ, ઉપજીવી
ઉપજીવી, ઉતરણ, ઉજેહ, ઉખરડો
ઉજેહ, ઉખરડો, ઉપજીવી, ઉતરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

પ્રખ્યાત, પ્રણિપાત, પ્રમુદિત, પ્રવેશિકા
પ્રણિપાત, પ્રવેશિકા, પ્રખ્યાત, પ્રમુદિત
પ્રવેશિકા, પ્રમુદિત, પ્રણિપાત, પ્રખ્યાત
પ્રમુદિત, પ્રખ્યાત, પ્રવેશિકા, પ્રણિપાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP