વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
વચ્ચે પ્રજ્ઞા આવી.

પ્રજ્ઞા વચ્ચેથી આવશે.
વચ્ચે પ્રજ્ઞાથી અવાયું.
વચ્ચે પ્રજ્ઞાથી અવાય છે.
વચ્ચે પ્રજ્ઞાથી અવાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ ઉદાહરણોમાંથી પુનઃ પ્રેરક વાક્યરચના કઈ છે ?

દાદીમા ટ્રેનનો સમય પુછાવડાવે છે.
મધુબેન નિબંધ લખાવે છે.
રચના લાડુ ખવડાવે છે.
પૂજારી પ્રસાદ આપે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'રોજ સવારે નિયમિત વ્યાયામ કરવો જોઈએ' વાક્યમાંના 'કરવો જોઈએ' પ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

નિર્દેશાર્થ
વિધ્યર્થ
ક્રિયાતિપત્યર્થ
આજ્ઞાર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
જગદીશે પતંગ ઊંચી કરી - કર્મણી વાક્ય શોધો.

જગદીશ પતંગ ઊંચી કરે છે
જગદીશ પતંગ ઊંચી કરી
જગદીશથી પતંગ ઊંચી કરાઈ
જગદીશ પાસે પતંગ ઊંચી કરાવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP