શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ
શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

આશાવરી, આવરણ, આરોહિણી, આરબ્ધ
આવરણ, આશાવરી, આરબ્ધ, આરોહિણી
આરોહિણી, આરબ્ધ, આશાવરી, આવરણ
આરબ્ધ, આરોહિણી, આવરણ, આશાવરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ખૂલતું, ખેલન, ખુવાર, ખોયલ
ખોયલ, ખેલન, ખૂલતું, ખુવાર
ખેલન, ખોયલ, ખૂલતું, ખુવાર
ખુવાર, ખૂલતું, ખેલન, ખોયલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ચિતારો, ચિત્રિણી, ચિન્માત્ર, ચિલ્વન
ચિલ્વન, ચિન્માત્ર, ચિત્રિણી, ચિતારો
ચિત્રિણી, ચિતારો, ચિલ્વન, ચિન્માત્ર
ચિન્માત્ર, ચિલ્વન, ચિતારો, ચિત્રિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું
લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP