શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ગવાશન, ગલૂડિયું, ગપસપ, ગદગદ
ગદગદ, ગપસપ, ગલૂડિયું, ગવાશન
ગપસપ, ગદગદ, ગવાશન, ગલૂડિયું
ગલૂડિયું, ગવાશન, ગદગદ, ગપસપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

બુહારી, બુલંદ, બુડથલ, બુઝુર્ગ
બુલંદ, બુહારી, બુઝુર્ગ, બુડથલ
બુઝુર્ગ, બુડથલ, બુલંદ, બુહારી
બુડથલ, બુઝુર્ગ, બુહારી, બુલંદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

હોદ્દો, હેમપુષ્પ, હોળી, હોમાગ્નિ
હોળી, હોમાગ્નિ, હોદ્દો, હેમપુષ્પ
હોમાગ્નિ, હોળી, હેમપુષ્પ, હોદ્દો
હેમપુષ્પ, હોદ્દો, હોમાગ્નિ, હોળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

રોળવું, રોહિણી, રોમિયો, રેખિક
રોહિણી, રોળવું, રેખિક, રોમિયો
રોમિયો, રેખિક, રોળવું, રોહિણી
રેખિક, રોમિયો, રોહિણી, રોળવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP