નળ અને ટાંકી (Cistern)
બે પાઈપ A અને B એક ટાંકીને અનુક્રમે 10 મિનિટ અને 15 મિનિટમાં ભરી શકે છે. જો બન્ને પાઈપ સાથે ખોલવામાં આવે અને 4 મિનિટ પછી પાઈપ B બંધ કરી દેવામાં આવે તો કેટલા સમયમાં ટાંકી ભરાઈ જાય ?

9 મિનિટ
7 1/3 મિનિટ
8 મિનિટ
6 1/3 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક નળ વડે એક ટાંકી 40 મિનિટમાં ભરી શકાય બીજા નળ વડે આ ટાંકી 120 મિનિટમાં ખાલી થાય છે. જો બન્ને નળ એક સાથે ખુલ્લા કરવામાં આવે તો ટાંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે છે ?

1.5 કલાક
1 કલાક 20 મિનિટ
1 કલાક
1 કલાક 40 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકી ઉપરના નળથી ભરાતાં 4 કલાક લાગે છે. અને તળિયાના નખથી ખાલી થતા 6 કલાક લાગે છે. જો બંને નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ટાંકી કેટલી કલાકમાં ભરાશે ?

8
25
12
10

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
નળ A એક ટાંકી 20 મિનિટમાં ભરે છે. નળ B 30 મિનિટમાં ભરે છે. નળ A ચાલુ કર્યા બાદ 10 મિનિટ પછી નળ B ખોલવામાં આવે છે, તો ટાંકી ભરાતા કુલ ___ મિનિટ લાગે.

16
12
30
20

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકીને બે નળ છે. પહેલો નળ ટાંકીને 6 કલાકમાં ભરી શકે છે, જ્યારે બીજો નળ ટાંકીને 15 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો બંને નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ટાંકીને ભરાતા કેટલા સમય લાગે ?

10 કલાક, 10 મિનીટ
9 કલાક
10 કલાક
13 કલાક, 30 મિનીટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP