નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક નળથી ટાંકી ભરાતાં 6 કલાક લાગે છે. અડધી ટાંકી ભરાયા બાદ તેવાજ વધારાના ત્રણ નળ ખોલવામાં આવે છે. તો પૂરી ટાંકી ભરાતાં કેટલો સમય લાગશે ?

2 કલાક 45 મિનિટ
3 કલાક 30 મિનિટ
3 કલાક 45 મિનિટ
2 કલાક 30 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક પાણીની ટાંકીને પૂરી ભરાતાં 9 કલાક લાગે છે. પણ જો ટાંકીમાં લીકેજ હોય, તો તેને ભરાતાં એક કલાક વધુ લાગે છે. તો પાણીની ટાંકી જો પૂરી ભરાયેલી હોય, તો લીકેજના કારણે કેટલા સમયમાં ખાલી થશે ?

1 કલાક
45 કલાક
90 કલાક
9 કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક નળ વડે એક ટાંકી 40 મિનિટમાં ભરી શકાય બીજા નળ વડે આ ટાંકી 120 મિનિટમાં ખાલી થાય છે. જો બન્ને નળ એક સાથે ખુલ્લા કરવામાં આવે તો ટાંકીને ભરાતા કેટલો સમય લાગે છે ?

1 કલાક
1 કલાક 20 મિનિટ
1.5 કલાક
1 કલાક 40 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકી ઉપરના નળથી ભરાતાં 4 કલાક લાગે છે. અને તળિયાના નખથી ખાલી થતા 6 કલાક લાગે છે. જો બંને નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ટાંકી કેટલી કલાકમાં ભરાશે ?

25
8
10
12

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
પાઈપ A અને પાઈપ B ને એક ટાંકી ભરતાં અનુક્રમે 20 મિનિટ અને 30 મિનિટ લાગે છે. જો બંને પાઈપ સાથે વાપરવામાં આવે તો ટાંકી ભરતા કેટલો સમય લાગે ?

25 મિનિટ
50 મિનિટ
12 મિનિટ
15 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
બે પાઈપ 'A' અને ‘B' એક ટાંકી અનુક્રમે 40 અને 60 મિનિટમાં ભરી શકે છે. જો બંને પાઈપનો એક સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે ટાંકી ભરવા માટે કેટલો સમય લાગશે ?

32 મિનિટ
36 મિનિટ
20 મિનિટ
24 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP