ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
વિજ્ઞાન

વ્ + ઈ + જ્ + ન્ + આ + ન્ + અ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વ્ + ઈ + જ્ઞા + આ + ન્ + અ
વ્ + ઈ + જ્ઞ્ + આ + ન્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મતિ મરી જવી - રૂઢિપ્રયોગનો શો અર્થ થાય છે ?

મન મરી જવું
બેધ્યાનપણામાંથી સ્વસ્થ થવું
મડાગાંઠ પડવી
બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'જ્યારથી તેણે મને જોયો ત્યારથી તે પ્રભાવિત હતો' - આ વાક્યનો પ્રકાર જણાવો.

સંયુક્ત વાક્ય
નિષેધ વાક્ય
સાદું વાક્ય
સંકુલ વાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP