ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ECSનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્શિયલ સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક કોમન સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક કેર સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે દર્શાવેલ પંચવર્ષીય યોજનાઓ પૈકી કઈ પંચવર્ષીય યોજનામાં સૌપ્રથમ વખત રાજ્યોના પરામર્શમાં દરેક રાજ્યદીઠ વિકાસ અને બીજા નિયંત્રિત લક્ષ્યાંકો નક્કી કરવામાં આવેલ હતા ?

દસમી
આઠમી
સાતમી
નવમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કયો કરવેરો ભરવાની ક્ષમતાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે ?

સપ્રમાણ વેચાણવેરો
વ્યક્તિગત આવકવેરો
હાઈવે ટોલટેક્સ
સિગરેટસ ઉપરની આબકારી જકાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP