નીચેનામાંથી પૃથ્વી છંદનું કયું ઉદાહરણ નથી ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?