નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
ધ્યાના બધું સમજે છે.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
તારો બાપ પોક મૂકીને રડે છે.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો :
કોઈ સારું રમે તો એ ઊભા થઈ જઈને, કૂદીને, તાળીઓ પાડી, ઊઠીને, જોડે બેઠેલાને વળી ધબ્બો પણ લગાવે છે‌.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.
એમનું પાપ મને આવજો ને મારું પુણ્ય એમને જજો પણ ક્ષમા કરો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
શારદાભાભી દીકરાને લઈ દુ:ખ અનુભવતા હતા.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?