'નાઈલ નદી' બાબતે કયું વિધાન સાચું નથી ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?