નાણાકીય વર્ષ 2021-22 માટે બાળકોના શિક્ષણ ભથ્થા માટે કરમુક્તિની રકમ કઈ છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

નીચેનાં વિધાનો પૈકી કયું વિધાન “આંતરિક અંકુશ''નો એક હેતુ નથી ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

નીચેનાં વિધાનોમાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?