નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.
(a) ગોળ ગધેડાનો મેળો
(b) તરણેતરનો મેળો
(c) ચિત્ર-વિચિત્રનો મેળો
(d) ગાય ગોહરીનો મેળો
(1) થાનગઢ
(2) ગુણભાંખરી
(3) નઢેલાવ
(4) જેસવાડા

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?