ગુજરાતના જિલ્લાઓ અને તેના મુખ્યમથક પૈકી કયું જોડકુ સાચું નથી ?
(1) ગીર સોમનાથ - વેરાવળ
(2) તાપી - વ્યારા
(3) દેવભૂમિ દ્વારકા - ખંભાળિયા
(4) સાબરકાંઠા - હિંમતનગર

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?