કહેવત નો અર્થ જણાવો.
દુનિયાનો છેડો ઘર

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

કહેવત અને તેનો અર્થ યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ શોધો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

કહેવત નો અર્થ જણાવો.
દુનિયાનો છેડો ઘર

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

કહેવત નો અર્થ જણાવો.
પરમેશ્વર પાધરો તો વેરી આંધળો

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?