ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
અંગરક્ષક

અં + ગ્ + આ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + સ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + શ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નિક્ષિતા મેડમે વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી શીખવ્યું - વાક્યમાં મુખ્ય કર્મ કયું છે ?

અંગ્રેજી
મેડમે
શીખવ્યું
વિદ્યાર્થીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP