પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
તમાકુથી ગુટખા ખાનારમાં સફરજન મોંઘું પડે છે.

ના
નું
ને
ને, ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
ગવન / પહેરેલી સ્ત્રી / ગાડીઓમાંથી / ઉતરી

ગાડીઓમાંથી
ગવન
ઉતરી
પહેરેલી સ્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
ઘરમાં / એટલા / રૂપિયોની બચતો / ક્યાંથી કાઢવી ?

એટલા
ઘરમાં
ક્યાંથી કાઢવી ?
રૂપિયોની બચતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
બેટા, મારી પરીક્ષાથી તો તું પાસ હો !

જી
માં
માં, એ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
બાબુના કબીરવાણીને રસ પડે છે.

ને, માં
ને
માં
થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ખેતરના સૂતેલા કુતરાં ભસવા લાગ્યા.

ને
વડે
માં
થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP