___ વાઉચિંગનો હેતુ નથી.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

ઓડિટ પ્રમાણપત્ર અંગે કર્યું વિધાન સાચું છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?