RTGS એટલે શું ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

SIR એટલે શુ ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

ICDS નું પુરૂ નામ જણાવો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

'ICICI' નું પુરૂ નામ જણાવો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

ગાંધીનગર સ્થિત ગીફટ સીટી (GIFT) નું પુરુ નામ જણાવો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

GTU એટલે શું ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?