કોસ્ફેટ કલ્ચર જૈવિક ખાતર શું કામ કરે છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

પાક બીજને વાવતાં પહેલાં ફૂગનાશક, જૈવિક ખાતર, જંતુનાશક દવાનો પટ આપવો હોય તો કયા ક્રમમાં પટ આપવો જોઈએ ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?