આપેલા વાક્યોમાંથી સાચી રીતે વિરામ ચિહ્નો મૂકેલું વાક્ય ક્યું ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?