'A’ કંપનીમાં રૂ. 10 લાખનું મૂડીરોકાણ છે તથા નફો રૂ. 1 લાખ, ‘B’ કંપનીમાં રૂ. 6 લાખનું રોકાણ અને નફો રૂ. 80,000/- તથા ‘C’ કંપનીમાં રૂ. 5 લાખનું રોકાણ અને નફો રૂ. 90,000/- હોય તો વળતરની દ્રષ્ટિએ કઈ કંપની વધુ યોગ્ય ગણાય ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

નીચેના પૈકી ક્યું વિધાન સાચું નથી ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

નીચેના પૈકી ક્યું વિધાન સાચું છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?