ભારત સરકારના 30 સપ્ટેમ્બર, 1967ના જાહેરનામા અંતર્ગત રાજયની પ્રાદેશિક હકુમત દરિયામાં કેટલા માઈલના વિસ્તાર સુધી લંબાયેલી છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

નીચેનામાંથી શું સત્ય હકીકત છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?