અલંકાર
નીચે આપેલા વાક્યનો અલંકારનો પ્રકાર જણાવો.
કૈ કેટલાયે રંગ હું તો ઘોળું, કે મન મારું ભોળું ભોળું

આંતરપ્રાસ
ઉત્પ્રેક્ષા
યમક
અંત્યાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP