એક ટ્રેનની લંબાઈ 200 મીટર છે. તે 69 કિ.મી./કલાકની ઝડપે ગતિ કરે છે. તો તે ટ્રેનની જ દિશામાં 9 કિ.મી./કલાકની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતાં ટ્રેનને કેટલો સમય લાગશે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

એક વ્યક્તિ જતી વખતે ચાલતો જાય છે. અને પરત આવતી વખતે સ્કુટર પર આવે છે. તો પ્રવાસ માટે તેને 6 કલાક થાય છે. તે વ્યક્તિ જતા અને આવતા ચાલે 10 કલાક થાય છે. જો તે આવતા જતા સ્કુટર પર સવારી કરે તો કેટલો સમય લાગશે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

જો X પગપાળા 20 કિ.મી.નું અંતર 8 કિ.મી./ કલાકની ગતિથી કાપે તો તે 50 મિનીટ વહેલો પહોંચે છે. જો તે 5 કિ.મી./કલાકની ગતિથી ચાલે તો તે નિર્ધારિત સમયથી કેટલો મોડેથી પહોંચે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

એક વ્યક્તિ નદીના પ્રવાહની વિરૂદ્ધ દિશામાં 8 કિ.મી./કલાક અને પ્રવાહની દિશામાં 13 કિ.મી./કલાકની ઝડપે બોટ ચલાવી શકે છે. તો નદીના પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?