ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
સાક્ષાત્કાર

સ્ + આ + ક્ + ષ્ + આ + ત્ + ક્ + આ + ર્ + અ
સ્ + આ + ક્ષ્ + આ + ત્ + અ + ક્ + આ + ર
સ્ + આ + ક્ + ષ્ + આ + ત્ + અ + ક્ + આ + ર્
સ્ + આ + ક્ + ક્ષ્ + આ + ત્ + ક્ + આ + ર્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આંખમાં આંખ પરોવવી - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

આંખમાં કચરો પડવો
એકબીજા તરફ એકીટશે જોવું
આંખ આવવી
દયા અનુભવવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ખાયા સો ખાયા, ખાયા સો પાયા' કહેવતનો અર્થ શું થાય ?

ખાવાને બદલે ધનનો સંગ્રહ કરવો.
જાતે ન ઉપભોગ કરતાં બીજાને ખવડાવીને રાજી થવું.
ખાવું-પીવું અને લ્હેરથી મોજમજા કરવી.
કરકસરપૂર્વક જીવન જીવવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP