ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
પ્રત્યક્ષ

પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + આ + સ્ + ક્ + અ
પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + આ + ષ્ + ક્ + આ
પ્ + ર્ + આ + ય્ + ત્ + અ + ષ્ + ક્ + અ
પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + અ + ક્ + ષ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગ ઓળખી બતાવો.

હળવા ફૂલ થઈ જવું.
અધૂરો ઘડો છલકાય.
ઉતાવળે આંબા ન પાકે.
ઝાઝા હાથ રળિયામણા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
“ભારતીય સંસ્કૃતિનું પતન ન થાય તે અંગે આપણે વિચરવું જોઈએ’’ - વાકયનો પ્રકાર ઓળખવો ?

સંભવનાર્થવાકય
આજ્ઞાર્થવાક્ય
વિધ્યર્થવાક્ય
નિર્દેશવાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કશાકની શંકાએ તેનું જીવન કોરી ખાદ્યું - અધોરેખિત શબ્દ કયું સર્વનામ કહેવાય ?

અનિશ્ચયવાચક
દર્શક સર્વનામ
સાપેક્ષ સર્વનામ
પુરુષવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP